Strona główna  
  Kontenery specjalne  
  Zabudowy dźwiękochłonne  
  Hale przemysłowe  
  Elementy kontrukcyjne  
  Pomieszczenia socjalne i biurowe  
  Instalacje chłodzenia  
  Kraty antywłamaniowe RC3 i RC4  
  Wyróżnienia  
  Oferta pracy  

Warunki sprzedaży i zakupów

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY A&T ENERGIA Sp. z o.o.

1. Definicje

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane są dalej OWS.

1.2. Sprzedający – A&T ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zimowa 7, 63-900 Rawicz.

1.3. Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

1.4. Zapisy odnośnie podpisania umów (kontraktów) stosuje się odpowiednio do przyjęcia zamówienia.

2. Zakres stosowania ogólnych warunków sprzedaży.

2.1. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS Sprzedającego są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do współpracy handlowej.

2.2. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Sprzedającego.

2.3. Sprzedający dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami. Przyjęte rozwiązania umowne odmienne niż zawarte w OWS mają pierwszeństwo przed zapisami OWS.

3. Zamówienie

3.1. Podstawą do dokonania zakupu produktu u Sprzedawcy jest złożenie podpisanego przez Kupującego zamówienia.  

3.2. Zamówienie należy złożyć w biurze firmy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faxem na numer: +48 65 545 08 85 jak również pocztą elektroniczną (na adres: biuroat@at-energia.eu). Zamówienie winno zawierać:

a. rodzaj zamawianych produktów (podstawowe wymiary, wymagane długości, itd.)

b. ilość zamawianych produktów,

c. oczekiwany termin dostawy/odbioru zamówionych produktów.

3.3. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w następujących sytuacjach:

a. gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej dostarczenie i sprzedaż wyrobów (towarów) są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione,

b. gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek wymaganych należności, lub nie dokonuje odbioru pomimo wezwania,

c. nie ustanowienia na żądanie zabezpieczenia lub jego wygaśnięcia,

d. w sytuacji określonej w punkcie 6.6.

4.Warunki Dostawy: czas dostawy, transport, ubezpieczenie, przejście ryzyka

4.1. Dostawa towaru odbywa się siłami Kupującego lub przy pomocy firm spedycyjnych na zlecenie Sprzedającego.

4.2. Czas dostawy wymieniony w zamówieniu powinien być traktowany jako uzgodniony pomiędzy stronami. Niedotrzymanie terminu dostawy przez sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionych nowych terminów nadal nie realizuje dostawy.

4.3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru wyrobu (towaru) lub jego przyjęcia, do 7 dni po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach Sprzedającego. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy w przypadku upływu wyżej wymienionego terminu.

4.4. Wycofanie zamówienia w całości lub części przez Kupującego może być tylko za zgodą Sprzedającego.

5. Cena

Cenę wyrobu (towaru) ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu otrzymania zamówienia.

6. Płatność

6.1. Faktury Sprzedającego są płatne w banku wymienionym na fakturze. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to opłaty bankowe związane z płatnością pokrywa Kupujący. Zapłata powinna być dokonana na warunkach określonych w umowie. W przypadku zwłoki w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy oraz obciążyć Kupującego udokumentowanymi kosztami. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych wyrobów (towarów) do momentu, kiedy uzyska za nie zapłatę w pełnej wysokości.

6.2. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane ceny są cenami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązujących w danym czasie wysokości i stawce dla danego wyrobu (towaru).

6.3. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w umowie lub fakturze lub fakturze pro-forma, zgodnie z ustaleniami stron, w przypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wydania Kupującemu wyrobu (towaru).

6.4. Jeśli Kupujący nie wykona swoich zobowiązań w ciągu dwóch tygodni od ustalonego terminu, Sprzedający ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.

6.5. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami umowy.

6.6. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczania, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem wyrobu (towaru) i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całości należności przelewem na podstawie faktury pro-forma, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności lub zmienić termin płatności.

6.7. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

7. Ilość i jakość

7.1. Wyrób (towar) sprzedawany jest ilościowo według jednostek określonych w umowie (metry kwadratowe, sztuki lub inne).

7.2. Sprzedawca gwarantuje jakość dostarczanych produktów.  

7.3. Kupujący jest zobowiązany do magazynowania zakupionych produktów w sposób zapewniający ich właściwości.

8. Reklamacje

8.1. Roszczenia Kupującego dotyczące reklamacji ilościowych i jakościowych wyrobów (towarów) będą rozpatrywane przez Sprzedawcę pod warunkiem, że zostaną zgłoszone Sprzedawcy na piśmie, a dodatkowo faksem na numer: 0048 65 545 08 85 lub pocztą elektroniczną w formacie .pdf lub .dwg na adres: biuroat@at-energia.eu .

8.2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania wyrobu (towaru) pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.  

8.3. W razie reklamacji ilościowej Kupujący przesyła Sprzedawcy reklamacje faksem w terminie do 48 godzin po rozładunku towaru i dodatkowo listem poleconym w terminie 7 dni od otrzymania towaru.

8.4. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę wysłania pisma o rozpatrzeniu reklamacji.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych towarów, Kupujący jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Sprzedawcę w formie pisemnej i zachować w stanie nienaruszonym, oryginalnie zapakowaną pozostałą partię towaru, do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

8.6. W przypadku reklamacji jakościowej wyrobów u Klienta Kupującego należy zabezpieczyć pozostałą nieprzerobioną partię towarów oraz wezwać przedstawiciela Sprzedawcy w celu rozpatrzenia reklamacji. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia Sprzedawcy umożliwienia przeprowadzenia prób technologicznych wyrobów u Klienta Kupującego, w przypadku konieczności potwierdzenia wad wyrobów. Niezrealizowanie powyższych postanowień nie daje podstaw do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

8.7. W razie bezpodstawnej reklamacji jakościowej rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez Sprzedawcę ponosi Kupujący.

8.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest całkowicie wyłączona między innymi wówczas, gdy Kupujący niewłaściwie wypełnia postanowienia umowy, w szczególności składuje produkty (towar) w niewłaściwych warunkach magazynowych lub nie zachowuje identyfikacji Sprzedawcy.   

8.9. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych u Kupującego lub u Klienta Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania bonifikaty cenowej.

8.10. Z tytułu złożonej przez Kupującego reklamacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze.

8.11. Jeżeli Kupujący nie udostępni Sprzedającemu reklamowanego wyrobu (towaru), Sprzedający uznaje reklamację jako nieuzasadnioną.

9. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy (kontraktu) spowodowane siłą wyższą, które wystąpiły po podpisaniu umowy (kontraktu) i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. „Siła wyższa” oznacza wystąpienie okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, m.in.: pożaru, katastrof żywiołowych, wojny, embarga, blokad, strajków, zakazu eksportu bądź importu lub warunków pogodowych wpływających na produkcję wyrobów (towarów). Czas wypełnienia zobowiązań zostanie wydłużony o okres równy czasowi trwania tych okoliczności. Strona, która nie będzie mogła wypełnić swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, powinna w ciągu 7 dni powiadomić drugą Stronę o rozpoczęciu i ustąpieniu okoliczności, uniemożliwiających wypełnienie jej zobowiązań. Jedna ze stron może powołać się na „siłę wyższą“ pod warunkiem, że druga strona zostanie powiadomiona o wyżej wymienionych okolicznościach.

10. Zakres odpowiedzialności

10.1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży wyrobów (towarów), za wyjątkiem uchybień umyślnych, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

10.2. Odpowiedzialność za posiadanie przez wyrób (towar) określonych cech lub za przydatność dostarczonego wyrobu (towaru) do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedający ponosi wyłącznie pod warunkiem udzielenia Kupującemu pisemnego zapewnienia, że wyrób (towar) posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów.  

10.3. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad wyrobu (towaru), Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez wyrób (towar), w tym przez produkt niebezpieczny lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10.4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego wyrobem (towarem) lub z produktami, do których wytworzenia użyto wyrobów (towarów) sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.

10.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

11. Inne

11.1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, właściwy będzie wyłącznie polski sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11.2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek wyrobów (towarów), znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący, w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany, lub mógł z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków), jak również – w zakresie nieunormowanym w treści niniejszych OWS – odpowiednie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego i innych polskich bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych. 

12. Stosowanie zapisów OWS w ramach kontraktów międzynarodowych

12.1. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży (kontraktów) wyłącza się zastosowanie Konwencji z dnia 11.04.1980 o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów.

12.2. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży z poniższymi zastrzeżeniami:

a. jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnej umowie (kontrakcie), wszelkiego rodzaju opłaty, w tym bankowe, podatki, cła i inne tego typu zobowiązania obciążaja Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zobowiązany jest do regulowania i opłacenia swoich zobowiązań za czynności, których dokonuje na podstawie umowy (kontraktu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i które zgodnie z prawem winny zostać uiszczone w kraju Sprzedającego;

b. wszelkiego rodzaju oświadczenia oraz listy winny zostać sporządzane w języku kontraktu ustalonym w pisemnej umowie, w przypadku braku takiego uregulowania obowiązujący jest język polski lub niemiecki, przy czym decydującą wersją w przypadku powstania rozbieżności lub sporów jest wersja polska.

Klauzula poufności

W czasie trwania umowy strony zobowiązują się wzajemnie do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji wzajemnie od siebie otrzymanych, a dotyczących umowy czy jej realizacji lub innych informacji poufnych przekazanych sobie nawzajem, za wyjątkiem, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa na rzecz uprawnionych organów państwowych.

 Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez A&T ENERGIA Sp. z o.o. w związku z realizacją umów sprzedaży wyrobów (towarów) oferowanych przez A&T ENERGIA Sp. z o.o  oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez A&T ENERGIA Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6.07.2002r).


A&T Energia Sp z o.o.

Sierakowo, ul. Warzywnicza 21
ul. Szwedzka 5/5 - Biuro
63 - 900 Rawicz

fax +48 65 619 44 44
kom. +48 667 538 102
kom. +48 601 753 000

biuroat@at-energia.eu
Strona główna | Kierunki | Impressum | Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności | Warunki sprzedaży i zakupów